Dřevěné šperky, ozdoby prostoru,
užitkové předměty zdobené stříbrem a kameny

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej zboží nabízeného v internetovém obchodě přes webové rozhraní www.krasnedrevo.cz
 
I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup zboží přes webové rozhraní  www.krasnedrevo.cz   (dále také jen internetový obchod)  - provozovatel Petr Květoslav Veselý IČ: 70217025 DIČ: CZ7105191 DIČ: 7105193480 -  (nejsem plátcem DPH) – sídlo Jenišovice 144, 468 33 - jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Turnov, evidenční číslo živnostenského oprávnění 2335582 (dále též jen jako „Prodávající“).
2. Nákup zboží v internetovém obchodě probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s užíváním internetových stránek  www.krasnedrevo.cz  souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než zboží zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednané zboží a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
 
 
Obsah VOP:
1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
2. Důležité pojmy (definice)
 Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
1. Cena zboží a platba
2. Dodací podmínky
 Odstoupení od Kupní smlouvy
 Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
2. Závěrečná ustanovení
 
II.
Důležité pojmy (definice)
 
1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Pedrin Květoslav Veselý
se sídlem/místem podnikání: Jenišovice 144, 46833
Kontaktní telefon: +420 608 711 583
Adresa pro doručování elektronické pošty: pedrin@krasnedrevo.cz
2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.krasnedrevo.cz  uzavře se mnou , jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí vyobrazené zboží. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.krasnedrevo.cz  vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
 
III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
2. POPIS ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného zboží včetně uvedení toho, co obsahuje. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. 
3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, dodací adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“.
O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.
 
IV.
Cena zboží, způsob doručení a platba
1. CENA ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena zboží. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Kupující zvolí v objednávkovém formuláři také způsob doručení zboží, který může být zpoplatněn. 
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží včetně nákladů na doručení zboží na doručovací adresu platná v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). 
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v mém vlastnictví.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě prosím nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve dodáno.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedeno na vystavené faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který obdržíte do 3 dnů od přijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.
 
V.
Dodací podmínky
1. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou doručovací adresu v objednávkovém formuláři, nebo si ho převezmete na smluveném místě osobně po předchozí telefonické domluvě. Způsob dodání zboží volí Kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dodání zboží. Zboží  bude odesláno Českou poštou nejpozději do 2 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud Kupující zvolí možnost osobního předání, bude zboží dodáno po připsání platby na bankovní účet Prodávajícího osobně na smluveném místě ve smluvený čas po předchozí telefonické domluvě.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter zboží mohou být účtovány náklady na dopravu a balné. Kupující zvolí výši nákladů na dopravu v objednávkovém formuláři. 
4. Po dodání zboží si prosím co nejdříve zkontrolujte, zda je zboží v pořádku, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 
 
VI.
Odstoupení od kupní smlouvy
 
1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Máte tedy možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud zboží nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli  jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na info@krasnedrevo.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi zboží, nebo sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaké zboží jste zakoupili. Odstoupit (využít garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete  …….. ….. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na  info@krasnedrevo.cz , nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.
3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 14 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
4. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.
 
 
VII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nebo nesprávným uchováváním.
6. Pokud vám nebylo zboží dodáno v dodací lhůtě, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na moji elektronickou adresu petra@petrafarkasova.cz nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.
 
VIII.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 
1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@krasnedrevo.cz.
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
 
IX.
Závěrečná ustanovení
 
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 08.08.2009.
zpět
Vaše IP adresa je: 3.239.112.140
Copyright © 2022 Aeto | - Živá hudba - účetnictví a daňové poradenství